Курсът стартира на 23.11.2019 г. от 9:30 ч. в учебната база на Иком Интелект (ул. „Христо Белчев“, № 21, ет. 1).
Държавно образователно изискване за професия 621040 „Техник – животновъд“, специалност 62104062 „Пчеларство и бубарство“, професия „Пчелар“.

Какво трябва да знае и да може пчеларят?
• Да познава анатомията и морфологията на пчелното семейство;
• Да отглежда пчели;
• Да работи с пчелина;
• Да води борба с болести и неприятели по пчелите;
• Да добива и преработва пчелни продукти;
• При изпълнение на технологичните операции да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
•Да работи с пчеларски инвентар;
• Да познава новите технологии в пчеларството;
• Да познава майкопроизводството;
• Да отглежда медоносни растения;
• Да познава химичния и технологичен контрол на пчелните продукти;
• Маркетинг на пчелни продукти.
• Еко и биопчеларство

Цели на курса
„ИКОМ ИНТЕЛЕКТ“, съвместно с в-к „Пчели“, за шеста година организира базов курс по пчеларство.
Проведените анкети и събеседвания с участниците в този вид курсове показа необходимостта на пчеларите от такъв вид обучение, а именно:
• Лекции от преподаватели – действащи пчелари, доказали своите умения в практиката

 

Откриване на курса с уводна лекция от г-н Младен Котларски, съгласуване на учебния график и представяне на преподавателите:
– Светослав Софрониев – пчелини в обл.Монтана
– д-р Пламен Димитров – пчелини в гр.Карнобат
– Петрослав Гаджински – пчелини в гр. Кюстендил
• Учебния процес се онагледява с много аудио и видео материали;
• Осигуряват се необходимите учебни пособия по всяка от учебните теми;
• По време на лекциите се провеждат дискусии, свързани с пчеларски практики;
• Демонстрира се работа с най-нови модели пчеларски инвентар (къде и как да се закупи с цел оборудване на НОВ пчелин).

В настоящия курс учебните занимания – теория и практика, ще са съобразени с технологичното време за работа в пчелин.
Учебният процес се организира в два модула – лекционен модул и практикум.

Лекционният модул ще се проведе през месеците ноември, декември, януари и февруари (съботно-неделен).
Практикумът се организира през месеците март и април, като се организират посещения на действащи пчелини в близост до гр. София.
Демонстрация на най-нови пчеларски практики се организира и провежда през месец май в пчелини на сем. Софрониеви ( баща и син ).
Курсът завършва с провеждане на изпит – през м. май 2020 г., под методическото ръководство на г-н Младен Котларски.

Цената на курса не се променя – 350.00 лв., като съществува възможност за плащане на две вноски по банков път или в брой при записване.

Срок за записване: 20.11.2019 г.

Заявка за участие в курса и записване:
тел.: 0878 909 939 – г-жа Софка Младенова; 0887 530 809 – редакция в-к „Пчели“.
e-mail: ecom_sf@abv.bg

Курс за валидиране на знанията за придобиване на професия „Пчелар”

Съгласно Наредба №2 на МОН от 13.11.2014 год., ЦПО „Иком Интелект” дава възможност на желаещите да се включат в процедура за валидиране и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение за професия „Пчелар” .
Организират се изпити за издаване на удостоверения за професия „Пчелар” всеки месец по допълнително съгласуване на точна дата и час. Същите да имат опит в отглеждането на пчели.

Организация за валидиране на знанията:

1. Подаване на Молба – заявление по образец
2. Самостоятелна подготовка за провеждането на изпита по предварително подготвени от нас учебни материали.
3. Съгласуване на точна дата, час и място за събеседване и изпит

Ръководител на курса: Младен Котларски

След успешно полагане на изпит по теория и практика на специалността, курсистите получават документ Удостоверение 3-37 за професионална квалификация.