дизайнер – интериорен дизайн

Професионално направление: Код 214 „Дизайн”
Професия: Код 214010 „Дизайнер”
Специалност: Код 2140106 „Интериорен дизайн”
Степен на професионална квалификация: трета

Ако искате да промените дизайна на Вашия дом, офис, да направите уютен и красив вътрешния дизайн в съответствие със съвременните изисквания за удобство и ергономичност, тогава изберете професия „Дизайнер- Интериорен дизайн“.

Дизайнерът трябва да знае и да може:
• Да използва основните методи за композиция и перспектива.
• Да познава и прилага ролята на цветовете в проектантския процес
• Да разчита и използва техническа документация, каталожна, справочна литература и нормативните документи за използвания програмен инструментариум.
• Да използва системен, приложен и специализиран софтуер за конкретни задачи, за моделиране и видеолизиране: PhotoShop, CorelDraw, AutoCad,
2D,3D и 3D Max.
• Да използва програмен инструментариум за разработване на проекти по задание на клиента.
• Да работи с приложен софтуер, с антивирусни пакети и архивиращи програми.
• Да построява композиции с форми от различни категории
• Правилно да прилага правилата в ергономията при изготвяне на идейните проекти.
• Да дефинира видовете форми, тяхното построяване и употреба при дизайнерското проектиране.
• В текущите си задачи да прилага Законите за създаване на хармонични произведения при организирането на двуизмерното и триизмерното пространство.

Позиции и отговорности:
Завършилите специалността ще могат да се реализират като дизайнери в дизайн-студия за вътрешна архитектура, мебелни фирми, рекламни агенции и др., административни и специализирани органи, институции и граждански организации в областта на  културата, както и като експерти в общински и държавни институции,  други граждански формации в областта на културата, свободното време и туризма.
Основната цел е осигуряване на пазара на труда и свързаните с него производства и услуги с професионално подготвени кадри в областта на интериорния и мебелен дизайн, както и реализирането  им в други актуални сфери на приложение, като ре-дизайна, еко-дизайна,  корпоративния и иновативен дизайн. Интериорните дизайнери ще са способни да проектират цялостни интериорни решения, включително мебелни композиции, светлинни и пространствени решения, експозиционен и музеен дизайн, интериорни и фасадни реклами и др.

Изисквания към кандидата за обучение:
• Завършено средно образование.
• За работещи в областта на интериорния дизайн, предлагаме валидиране на придобитите знания и умения, съгласно ЗПОО и НАРЕДБА №2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания , умения и компетентности.

Формата на обучение -задочна, индивидуална или дистанционна, се определя след интервю с кандидата.
Продължителност на обучението – по учебен план на професията, до една година.

Дипломиране:
Професионалното обучение при пълен курс на обучение завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация -теория на професията ( писмен ) и практика на професията ( визуализация и презентация на дизайнерски продукт), съгласно ДОИ и Национални изпитни програми.
Датата на държавния изпит се определя със Заповед от МОН.Присъствието на дипломантите е задължително, независимо от формата на обучение.
Успешно завършено професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация – ІІІ степен на професионална квалификация с европейска валидност и EUROPASS СЕРТИФИКАТ.

Завършилите продължават обучението си в образователно-квалификацонна степен „Бакалавър“ в НБУ и ВСУ „Черноризец Храбър“ .