ДИЗАЙНЕР – РЕКЛАМНА ГРАФИКА

Професионално направление: Код 214 „Дизайн”
Професия: Код 214010 „Дизайнер”
Специалност: Код 2140112 „Рекламна графика”
Степен на професионална квалификация: трета

Професия “Дизайнер – Рекламна графика“ е желана, търсена и предпочитана.

Подготвят се високо квалифицирани специалисти, способни да извършват художествено-творческа и проектантска дейност в областта на рекламния дизайн – рекламни пана, рекламни витрини, рекламно-експозиционни щандове, търговско-промишлени изложения и др, както и съпътстващите ги лога, рекламни постери, билбордове, сувенири, каталози, и др.
Рекламният дизайн, като най-синтезирано изкуство в сферата на пластичните изкуства, обединява допирните точки на пространственият и графичен дизайн, рекламата, архитектурата, мултимедийните изкуства, съвременните технологии и материали.

Специалност “Рекламна графика” е бакалавърска програма, в която първо се обучавате в колеж „Иком Интелект”, а при желание от Ваша страна можете да продължите за степен бакалавър във ВУЗове, с които Колежът има сключени договори:
• Нов Български Университет
• Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър”

Дизайнерът трябва да знае и да може:
• Да разчита и използва техническа документация, каталожна, справочна литература и нормативните документи за използвания програмен инструментариум.
• Да използва системен, приложен и специализиран софтуер за конкретни задачи, за моделиране и видеолизиране: PhotoShop, CorelDraw, InDesign, Adobe Illustrator, Flash, HTML, 3D Max.
• Да използва програмен инструментариум за разработване на проекти по задание на клиента.
• Да работи с приложен софтуер, с антивирусни пакети и архивиращи програми.
• Да построява композиции с форми от различни категории
• Да дефинира видовете форми, тяхното построяване и употреба при дизайнерското проектиране.
• В текущите си задачи да прилага Законите за създаване на хармонични произведения при организирането на двуизмерното и триизмерното пространство.

Позиции и отговорности:
Завършилите специалността могат да упражняват проектантска, конструкторска и високотехнологична художествено-изпълнителска дейност в областта на рекламния дизайн, чиито обекти са рекламни пана и пластики, рекламни витрини, търговско-рекламни фирмени офиси, търговски магазини, рекламно-експозиционни щандове, търговско-промишлени изложби, световни изложения и музеи, както и съпътстващите ги запазени марки, запазени шрифтове, сувенири, дипляни, каталози, проспекти, постери, билбордове, транспаранти и др.

Изисквания към кандидата за обучение:
• Завършено средно образование.
• За работещи в областта на рекламата, предлагаме валидиране на придобитите знания и умения, съгласно ЗПОО и НАРЕДБА №2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания , умения и компетентности.

Формата на обучение -задочна, индивидуална или дистанционна, се определя след интервю с кандидата.
Продължителност на обучението – по учебен план на професията, до една година.

Дипломиране:
Професионалното обучение при пълен курс на обучение завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация -теория на професията ( писмен ) и практика на професията ( визуализация и презентация на рекламен дизайнерски продукт), съгласно ДОИ и Национални изпитни програми.
Датата на държавния изпит се определя със Заповед от МОН.Присъствието на дипломантите е задължително, независимо от формата на обучение.
Успешно завършено професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация – ІІІ степен на професионална квалификация с европейска валидност и EUROPASS СЕРТИФИКАТ..

Завършилите пълния курс на обучение продължават за образователно-квалификацонна степен „Бакалавър“ в НБУ и ВСУ “ Черноризец Храбър“