Графичен дизайнер

Професионално направление: Код 213 „Аудио-визуални изкуства и техники, производство на медийни продукти”
Професия: Код 213070 „Графичен дизайнер”
Специалност: Код 2130601 „Графичен дизайн”
Степен на професионална квалификация: трета

Ако сте творческа личност и желаете да се обучавате за използване на най-съвременните методики за изработване на различни графични дизайнерски продукти, Вие ще изберете професия „Графичен дизайн“.

Дизайнерът трябва да знае и да може:
• Познава теорията на изкуството и естетиката
• Владее композицията и цветовия подбор.
• Има познания по технологията на графичните изкуства
• Прилага готови програмни продукти за разработка на конкретни проекти за реклама (плакати, транспаранти, етикети, дипляни и др.)
• Използва основни инструменти за работа чрез компютърни програми PhotoShop, CorelDraw, InDesign, Adobe Illustrator, Flash, HTML (за WEB дизайн), 3D Max – моделиране и видеолизиране.
• Умее практически да оформи портфолио.
• Подбира цветове, шрифтове в художествения продукт.
• Проектира и изработва различни медийни продукти (печатни материали, брошури, листовки и др.)
• Има познания за организиране и управление на малък бизнес
• Да ползва пълноценно най-новите графични системи за създаване, обработка, съхранение и отпечатване на изображения в издателската дейност.
• Може да редактира растерни изображения, да прави настройка на цветовете.
• Средствата и техниките за създаване и редактиране на дигитални фотоизображения.
• Пълноценно и ефективно да използва възможностите на глобалната компютърна мрежа INTERNET

Позиции и отговорности: 
Завършилите ще могат да се реализират професионално в рекламни агенции и студиа, издателски къщи, печатни и електронни медии, галерии, музеи, театри, телевизии други културни институции, както и като експерти в културни институти у нас и по света и да създават тотал-графичен дизайн на фирмена реклама (лого, акциденция – визитка, бланка, пощенски плик, флайери, диплянки, каталози, плакати, билбордове, Интернет базирана реклама и други),  печатна комуникационна графика, екранна графика, уебдизайн

Нашият екип ще ви съдейства при изработването на Вашето портфолио за представяне пред български и чуждестранни работодатели.

Изисквания към кандидата за обучение:
• Завършено средно образование.
• За работещи в областта на дизайна, предлагаме валидиране на придобитите знания и умения, съгласно ЗПОО и НАРЕДБА №2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания , умения и компетентности.
Формата на обучение -задочна, индивидуална или дистанционна, се определя след интервю с кандидата.
Продължителност на обучението – по учебен план на професията, до една година.

Дипломиране:
Професионалното обучение при пълен курс на обучение завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация -теория на професията ( писмен ) и практика на професията ( графично представяне и презентация на дизайнерски продукт ), съгласно ДОИ и Национални изпитни програми.
Датата на държавния изпит се определя със Заповед от МОН.Присъствието на дипломантите е задължително, независимо от формата на обучение.
Успешно завършено професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация – ІІІ степен на професионална квалификация с европейска валидност и EUROPASS СЕРТИФИКАТ.

Завършилите продължават обучението си в образователно-квалификацонна степен „Бакалавър“ в НБУ и ВСУ „Черноризец Храбър“ , Европейски университет в Барселона и ВУ по дизайн – Италия .