ХОТЕЛИЕР

Професионално направление: Код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”
Професия: Код 811010 „Хотелиер”
Специалност: Код 8110101 „Организация на хотелиерството”
Степен на професионална квалификация: трета

Искате ли в бъдеще да развивате собствен бизнес в сферата на хотелиерството!
Желаете ли да предложите безупречни комфортни услуги, с оригинална визия на хотел или курортен комплекс!

За реализирането на Вашата идея е обучението по специалността „Организация и управление на хотелиерството“ – професия „Хотелиер“. Професията се изучава в модули, свързани с практически знания и теоретични умения, които гарантират Вашата успешна реализация.

Хотелиерът трябва да знае и да може:
• Познава основните туристически обекти в страната и различните туристически услуги;
• Познава изискванията, свързани със здравословни и безопасни условия на труд и екология;
• Спазва охранителните мерки и безопасност при обслужването в хотела;
• Познава всички законово установени уредби при организацията на хотелиерската дейност;
• Използва основните техники на маркетинга и рекламата;
• Познава методите за вербални и невербални комуникации при общуване с гостите на хотела;
• Спазва технологията на хотелиерското обслужване и организацията на фронт-офиса;
• Организира функционирането на кухнята и ресторанта, както и допълнителните дейности, свързани с обслужването на гостите;
• Притежава икономически знания, свързани с организацията на труда, планиране, отчитане и контрол;
• Води оперативно-статистическа и счетоводна дейност, отговаряща на законовите разпоредби, свързани с хотелиерския бизнес;
• Познава основните принципи в хотелиерството и туристическия бизнес за работа с туроператори и екскурзоводи;
• Използва активно основните инструменти за управление чрез информационни системи и работа с офис техника;
• Спазва нормите за професионална етика и морал в хотелското обслужване;
• Работи с комуникативен и компетентен персонал, владеещ английски език;
• Организира и съдейства при необходимост за неотложна медицинска помощ на гостите на хотела.
По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите преподаватели за разработване на курсови проекти.

Позиции и отговорности:
Професията „Хотелиер“- ІІІ степен на професионална квалификация дава възможност за заемане на длъжности в туристически и хотелски комплекси, хотелски вериги, хотели, ресторанти, фирми и организации за контрол на качеството в хотелиерството и ресторантьорството, почивни комплекси, къмпинги.
Свидетелството за професионална квалификация дава право и за създаване и управление на собствен хотел или къща за гости.

Изисквания към кандидата за обучение:
• Завършено средно образование.
• За работещи в областта на хотелиерството, предлагаме валидиране на придобитите знания и умения, съгласно ЗПОО и НАРЕДБА №2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания , умения и компетентности.
Формата на обучение -задочна, индивидуална или дистанционна, се определя след интервю с кандидата.
Продължителност на обучението – по учебен план на професията, до една година.

Дипломиране:
Пълният курс на обучение завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация -теория на професията ( писмен ) и практика на професията ( Бизнес план за създаване, организация и управление на хотел или решаване на практическа задача ), съгласно ДОИ и Национални изпитни програми.
Датата на държавния изпит се определя със Заповед от МОН.Присъствието на дипломантите е задължително, независимо от формата на обучение.
Успешно завършено професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация – ІІІ степен на професионална квалификация с европейска валидност.

Завършилите могат да продължават обучението си за придобиване на ІV степен на професионална квалификация „Фирмен мениджър“ в колежа или образователно-квалификацонна степен „Бакалавър“ в НБУ,ВСУ и МТМ.