ИКОНОМИСТ

Професионално направление: Код 345 „Администрация и управление”
Професия: Код 345120 „Икономист”
Специалност: Код 3451204 „Икономика и мениджмънт”
Степен на професионална квалификация: трета

Искате в бъдеще да развивате собствен бизнес или да ръководите фирма…
За реализиране на тази перспектива ще Ви помогне професията „Икономист“
Обучението се извършва съгласно Заповед от 2010 г. на МОН

Икономистът трябва да знае и да може:
• Познава и прилага основните принципи в пазарната икономика;
• Използва активно основните инструменти за управление на фирмата и неговите финансови потоци;
• Познава съвременни информационни технологии за работа при финансово –счетоводни документи;
• Управлява паричните потоци и разработва проекти за тяхното целево финансиране;
• Познава и прилага действащото законодателство ( търговско, трудово);
• Спазва и прилага изискванията на данъчното законодателство;
• Познава основните методи на маркетинга за разкриване нови пазарни ниши на фирмата;
• Извършва контрол и администрира цялостната дейност на фирмата;
• Владее бизнес комуникацията и активно участва в публични изяви;
• Владее добре английски език;
• Спазва нормите на професионална етика, естетика и морал на съвременния мениджър.
По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите преподаватели.

Позиции и отговорности: 
Професия „Икономист” позволява да работите в екип, да изявите лидерските си умения, да познавате пазара, да рекламирате успешно и да управлявате финансите си, като използвате съвременни технически средства и нови информационни продукти

Изисквания към кандидата за обучение:
• Завършено средно образование.
• За работещи в областта на предприемачеството, предлагаме валидиране на придобитите знания и умения, съгласно ЗПОО и НАРЕДБА №2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания , умения и компетентности.
Формата на обучение -задочна, индивидуална или дистанционна, се определя след интервю с кандидата.
Продължителност на обучението – по учебен план на професията, до една година.

Дипломиране:
Професионалното обучение при пълен курс на обучение завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация -теория на професията ( писмен ) и практика на професията ( решаване на практическа задача ), съгласно ДОИ и Национални изпитни програми.
Датата на държавния изпит се определя със Заповед от МОН.Присъствието на дипломантите е задължително, независимо от формата на обучение.
Успешно завършено професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация – ІІІ степен на професионална квалификация с европейска валидност.

Завършилите могат да продължават обучението си за придобиване на ІV кв.степен „Фирмен мениджър“ в колежа и да продължат в образователно-квалификацонна степен „Бакалавър“ – професионална квалификация – „Икономист“; „Бизнес администрация“; „Счетоводство и контрол“; „Финанси“ в НБУ, МТМ и ВУЗФ .