Инструктор по конен спорт

Професионално направление:
Код 813 Спорт”
Професия:
„Инструктор“ по конен спорт
Специалност:
Код 813030 „Конен спорт“

Инструкторът по конен спорт трябва да знае и да може:

  • Познава и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове операции на работното място, да оказва своевременно първа помощ при злополука;
  • Осигурява безопасност на практикуващите конен спорт в свободно време или по време на тренировъчни занимания и състезания;
  • Спазва изискванията за работа в група и екип. Познава организацията на трудовия процес в конна база и активно подпомага дейността на помощник-треньора и треньора ;
  • Познава основните правила, свързани с „психология и педагогика” на обучение при тренировка и прилага умения си като инструктор за компетентност, стил и авторитет;
  • Владее основните теории и методики за обучение на лица в конния спорт и познава техниките за осъществяване на тренировка по обездка на коня, прескачане на препятствия и всестранна езда;
  • Познава основните понятия по теория на издържливостта и работи за усъвършенстване на физическата подготовка на курсиста.
  • Притежава необходимата ветеринарна подготовка и познава биологичните особености на коня;
  • Познава условията за провеждане на спортни състезания по прескачане на препятствия, висша и всестранна езда – „ Правилознание”

Изисквания към кандидата за обучение:

  • Завършено средно образование
  • Работа с коне в спортни клубове и в конни бази

Формата на обучение ( групова или индивидуална ) се определя след интервю с кандидата.
Продължителност на обучението – по учебен план на професията.

Завършилите успешно курса на обучение за „Инструктор по конен спорт” полагат изпит по теория и практика на специалността получават Удостоверение за професионална квалификация, като част от професия „ Помощник-треньор” или „Треньор”

Обучението в същата специалност дава възможност за продължаващо обучение в:
„Помощник- треньор“- трета степен на професионална квалификация, или
„Треньор по конен спорт“ – четвърта степен на професионална квалификация