КУРС „ТРЕНЬОР ПО КОНЕН СПОРТ“

Професионално направление: Код 813 Спорт”
Професия: „Треньор” по конен спорт
Специалност: Код 813030„Конен спорт”

Начало на курса:
28.03.2019 г. от 13.30 часа
Място на провеждане:
Тракийски университет, Аграрен факултет
гр. Стара Загора 6000, Студентски град, стая.601
Ръководител на курса: проф.д-р Г. Бързев

Организацията на обучение е на модулен принцип –
І. Базово обучение,
ІІ. Специализирано обучение и
ІІІ. Учебна практика.
Прием:
1. Копие на диплом за завършено средно образование
2. Заявление – по образец, попълва се на място.
3. Учебната такса са внася по банков път или при откриването на курса

Допълнителна информация
Курсът за „Треньор по конен спорт“ се организира съгласно принципа „Step by step“. , а именно :
• І ниво – Инструктор
• ІІ ниво – Помощник-треньор
• ІІІ ниво – Треньор
Курсът се организира само за завършили първа степен на обучение „ Инструктор по конен спорт“. Продължителността на обучение е до една година, като до 30.09.2019 г. учебната програма е за „Помощник-треньор“ и завършва с изпит за професионална квалификация – ІІІ СПК. Успешно положилите изпита за „Помощник-треньор“ продължават своето обучение по учебна програма с надграждане до ІV СПК „Треньор“. Пълният цикъл на обучение завършва с държавен изпит през м. януари 2020 г.
След успешно полагане на изпит по теория и практика на специалността, курсистите получават документ Свидетелство 3-54 за професионална квалификация, съгласно Заповед № РД 14-16/ 21.03.2014 на МОН.

График на курса се съгласува с обучаемите за дните на лекционни занятия след всеки модул. Учебни помагала и допълнителна информация относно Вашата професионална квалификация ще бъде дадена от г-жа Софка Младенова – Директор на ЧПК „ Иком Интелект“.
За повече информация:
Учебен отдел 0878 909 939 и
Проф. д-р Г.Бързев (ръководител на курса)