КУРС „ТРЕНЬОР ПО КОНЕН СПОРТ“

Професионално направление: Код 813 Спорт”
Професия: „Треньор” по конен спорт
Специалност: Код 813030„Конен спорт”

Начало на курса:
25.03.2020 г. от 13.30 часа
Място на провеждане:
Тракийски университет, Аграрен факултет
гр. Стара Загора 6000, Студентски град, стая.601 и
гр. София , ул. „ Христо Белчев №21 Колеж „Иком Интелект“
Ръководител на курса: проф.д-р Г. Бързев

Организацията на обучение е на модулен принцип –
4 модула – 2 в гр. Стара Загора и 2 в гр.София .
Продължителността на обучението е до две години, като Държавните изпитни сесии се провеждат по Заповед на МОН през м. януари или юни 2021 г.

Прием:
В курса се допускат завършилите курс „Инструктор по конен спорт“
Необходими документи при записване:
1. Копие на диплом за завършено средно образование;
2. Медицинско удостоверение (от личен лекар);
3. 4 бр. снимки (за диплома);
4. Заявление – по образец, попълва се на място;
5. Учебната такса са внася по банков път или при откриването на курса.

Допълнителна информация
След успешно полагане на изпит по теория и практика на специалността, колежаните получават държавен документ с европейска валидност Свидетелство 3-54 за професионална квалификация, съгласно Заповед № РД 14-16/ 21.03.2014 на МОН.
График на курса се съгласува с обучаемите за дните на лекционни занятия след всеки модул. Учебни помагала и допълнителна информация относно Вашата професионална квалификация ще бъде дадена от г-жа Софка Младенова – Директор на ЧПК „ Иком Интелект“.

За повече информация:
Учебен отдел 0878 909 939 и
Проф. д-р Г.Бързев (ръководител на курса)