Помощник-треньор по конен спорт

Професионално направление:
Код 813 Спорт”
Професия:
Код 813100 „Помощник-треньор” по конен спорт
Специалност:
Код 8131001 „Конен спорт”
Степен на професионална квалификация: трета

Помощник-треньорът по конен спорт трябва да знае и да може:

 • Познава и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове операции по време на тренировъчния процес. Да оказва своевременно първа помощ при злополука;
 • Осигурява безопасност на практикуващите конен спорт в свободно време или по време на тренировъчни занимания и състезания;
 • Познава организацията на трудовия процес в конна база и активно подпомага дейността на треньора .Спазва изискванията за работа в група и екип.;
 • Познава историята и развитието на конния спорт в България;
 • Познава основните правила, свързани с „психология и педагогика” на обучение при тренировка и прилага умения си като помощник-треньор за компетентност, стил и авторитет;
 • Владее основните теории и методики за обучение на лица в конния спорт и познава техниките за осъществяване на тренировка по обездка на коня, прескачане на препятствия и всестранна езда ;
 • Притежава необходимата ветеринарна подготовка и познава биологичните особености на коня;
 • Разработва тренировъчни планове, разписания и спортни календари, съвместно с треньора;
 • Планира и контролира спортната тренировка, като насърчава спазване на правилата за спортсменство и честна игра „Феърплей”;
 • Прилага нормативната база за провеждане на спортни състезания и изискванията на БФКС – „Правилознание”

Изисквания към кандидата за обучение:

 • Завършено средно образование
 • Работа с коне в спортни клубове и в конни бази

Формата на обучение (групова или индивидуална) се определя след интервю с кандидата.
Продължителност на обучението – по учебен план на професията.

Завършилите успешно курса на обучение полагат изпит по теория (писмен) и практика (изнасяне на тренировъчен урок) на специалността и получават Свидетелство за професионална квалификация с европейска валидност. Документът дава право да заемат длъжността Инструктор по конен спорт или Помощник-треньор по конен спорт.

Обучението в същата специалност дава възможност за продължаващо обучение в „Треньор по конен спорт” – четвърта степен на професионална квалификация.