РЕСТОРАНТЬОР

Професионално направление: Код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”
Професия: Код 811060 „Ресторантьор”
Специалност: Код 8110602 „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”
Степен на професионална квалификация: трета

Професията „Ресторантьор“ е разработена и предназначена преди всичко за обучението на средни управленски кадри в сферата на туризма и ресторантьорствота.Програмата е изградена от модули, свързани с практически знания и умения, които гарантират профисионална реализация и успех.

Ресторантьорът трябва да знае и да може:
• Познава различните етапи и тенденции в развитието на ресторантьорството;
• Познава изискванията за категоризацията на заведенията за хранене;
• Организира и контролира персонала в ресторанта;
• Спазва санитарно-хигиенните изисквания и контрол в ЗХР;
• Познава и поддържа материално –техническата база, посуда и инвентар;
• Поднава организацията и технологията за обслужване в ЗХР;
• Владее и използва различните начини, правила и техники на сервиране –
ястия и десерти, специалитети и напитки;
• Притежава умения за транжиране, фламбиране, филиране;
• Познава организацията и технологията при специални случай-
банкети, приеми, конференции и други делови мероприятия;
• Познава организацията и технологията на обслужване извън ЗХР – КЕТЪРИНГ;
• Познава видове кетъринг – авиационен, индустриален, парти, кооперативен (тиймбилдинг).
По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите преподаватели за разработване на курсови задачи и учебна практика.

Позиции и отговорности:
Професията „Ресторантьор” позволява да работите в сферата на ресторантьорския, хотелиерския и туристически бизнес на частния и държавен сектор. Да заемате управленски позиции в ЗХР. Да създавате собствен бизнес на заведения за хранене и развлечения.

Изисквания към кандидата за обучение:
• Завършено средно образование.
• За работещи в областта на предприемачеството, предлагаме валидиране на придобитите знания и умения, съгласно ЗПОО и НАРЕДБА №2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания , умения и компетентности.
Формата на обучение -задочна, индивидуална или дистанционна, се определя след интервю с кандидата.
Продължителност на обучението – по учебен план на професията, до една година.

Дипломиране:
Пълният курс на обучение завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация -теория на професията ( писмен ) и практика на професията ( решаване на практическа задача по задание ), съгласно ДОИ и Национални изпитни програми.
Датата на държавния изпит се определя със Заповед от МОН.Присъствието на дипломантите е задължително, независимо от формата на обучение.
Успешно завършено професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация – ІІІ степен на професионална квалификация с европейска валидност.

Завършилите могат да продължават обучението си за придобиване на ІV кв.степен „Фирмен мениджър“ в колежа и да продължат в образователно-квалификацонна степен „Бакалавър“ в НБУ, ВСУ, МТМ и др .