ЕКСКУРЗОВОД

Професионално направление: Код 812 „Пътувания, туризъм и свободното време”
Професия: Код 812030 „Екскурзовод”
Специалност: Код 8120302 „Екскурзоводско обслужване”
Степен на професионална квалификация: трета

Вие сте общителна натура, владеете поне един западен език и желаете да работите в областта на туризма.
Да печелите и нови приятели от страната и чужбина!

Професията „Екскурзовод“ е динамична и перспективна, даваща възможност за професионална реализация у нас и чужбина.

Екскурзоводът трябва да знае и да може:
• Разпознава основните параметри и характеристики на географията на туризма
• Идентифицира и класифицира природните ресурси
• Познава и умее да представя и обяснява историческите и културни богатства
• Спазва законите и трудовите взаимоотношения с туристически агенции, организации и институции в туризма;
• Разработва програми и планове за връзки с различни туристически фирми и агенции,
• Познава и отговаря за специфичните изисквания на клиенти от туристическия бизнес ;
• Организира, участва и взаимодейства с хотели, ресторанти, транспортни фирми и всички туристически субекти
• Спазва специфичните правила, които са в сила за национални, природни, исторически и архитектурни обекти
• Грижи се за безопастноста на клиентите и оказва първа медицинска помощ при необходимост;
• Контактува и работи със средствата за обществена комуникация
• Организира и провежда съвместно с аниматор забавни игри, беседи и др.
• Работи за различни професионални и обществени съвети и асоциации в областта на туризма
• Обогатява съдържанието и повишава качеството на туристическия продукт (туристически маршрут)

По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите преподаватели, за разработване на различни туристически маршрути.

Позиции и отговорности: 
Професия „Екскурзовод” позволява да работите по специалността в туроператоски агенции, към хотели, както и като водачи на туристически групи в различните видове туризъм – морски, планински, селски, винен и др.  Да организирате и ръководите туристичски събития.

Изисквания към кандидата за обучение:
• Завършено средно образование.
• За работещи в областта на предприемачеството, предлагаме валидиране на придобитите знания и умения, съгласно ЗПОО и НАРЕДБА №2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания , умения и компетентности.
Формата на обучение -задочна, индивидуална или дистанционна, се определя след интервю с кандидата.
Продължителност на обучението – по учебен план на професията, до една година.

Дипломиране:
Професионалното обучение при пълен курс на обучение завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация -теория на професията ( писмен ) и практика на професията ( съставяне на туристически маршрут ), съгласно ДОИ и Национални изпитни програми.
Датата на държавния изпит се определя със Заповед от МОН.Присъствието на дипломантите е задължително, независимо от формата на обучение.
Успешно завършено професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация – ІІІ степен на професионална квалификация с европейска валидност.

Завършилите могат да продължават обучението си за придобиване на ІV степен на професионална квалификация „Фирмен мениджър“ в колежа и да продължат в образователно-квалификацонна степен „Бакалавър“ – НБУ,ВСУ, МТМ и др.