КОНЕН СПОРТ

ЗА ДЕПАРТАМЕНТА

Департамент „Конен спорт“ е разкрит със Заповед № РД 14-16/21.03.2014 г. на МОН и потвърдена в Регистъра на МОН със Заповед № РД 14-406/28.09.2017 г.
Професионалната квалификация в департамент „Конен спорт“ е създадена, съгласно изискванията на Закон за професионално образование и обучение (ЗПОО), Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и Наредба за професионална правоспособност и квалификация на спортно-педагогически кадри по конен спорт в Република България ( НППКСПККСРБ ) на БФКС.
Учебните програми за отделните дисциплини са разработени от изявени състезатели, треньори и академични преподаватели. Същите дават възможност за професионално израстване и квалификация на различни нива (Step by Step) – инструктор, помощник треньор, треньор.
Документите, които издава колежа – Удостоверение и Свидетелство, са с европейска валидност, което дава възможност на дипломираните да получат документ с европейска валидност за работа в чужбина.
Следвайки съвременните тентенции на модерното обучение, „Иком Интелект“ прилага Наредбите на МОН за дуално обучение (обучение в действие) и валидиране на знанията ( за работещи по професията).
През 2022 г. колеж „Иком интелект, Департамент „Конен спорт“ оказа активна помощ на БФКС да прелицензира своите членове (инструктори и треньори) в Министерството на младежта и спорта в България.
Възпитаниците на колежа реализират успешно своите знания и умения в конният спорт доказват, че „ПЪТЯТ НЕ Е ТОЛКОВА ТРУДЕН, КОГАТО ПОСОКАТА Е ВЯРНА ”

ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

Професионално направление: Код 813 Спорт”
Професия: Код 813030 „Треньор”
Специалност: Код 8130301 „Конен спорт”
Степен на професионална квалификация: четвърта

Професионално направление: Код 813 Спорт”
Професия: „Инструктор” по конен спорт – част от професия „Треньор“
Специалност: Код 813030„Конен спорт”

Пълен текст »

 

НАШИ ПАРТНЬОРИ