КОНЕН СПОРТ

ЗА ДЕПАРТАМЕНТА

Департамент „Конен спорт“ е разкрит със Заповед № РД 14-16/21.03.2014 г. на МОН и потвърдена в Регистъра на МОН със Заповед № РД 14-406/28.09.2017 г.
Професионалната квалификация в департамент „Конен спорт“ е създадена, съгласно изискванията на Закон за професионално образование и обучение (ЗПОО), Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и Наредба за професионална правоспособност и квалификация на спортно-педагогически кадри по конен спорт в Република България ( НППКСПККСРБ ) на БФКС.
Учебните програми за отделните професии са разработени от изявени състезатели, треньори и академични преподаватели. Същите дават възможност за професионално израстване и квалификация на различни нива – Step by Step.
Документите, които издава колежа – Удостоверение и Свидетелство, са с европейска валидност, което дава възможност на дипломираните по желание да получат документ по EUROPASS.
Следвайки съвременните тентенции на модерното обучение, Иком Интелект прилага Наредбите на МОН за дуално обучение (обучение в действие) и валидиране на знанията ( за работещи по професията).
Възпитаниците на колежа реализират успешно своите знания и умения в конният спорт доказват, че „ПЪТЯТ НЕ Е ТОЛКОВА ТРУДЕН, КОГАТО ПОСОКАТА Е ВЯРНА ”

ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

Професионално направление: Код 813 Спорт”
Професия: Код 813030 „Треньор” по конен спорт
Специалност: Код 8130301 „Конен спорт”
Степен на професионална квалификация: четвърта
Вижте описание на професията »

Професионално направление: Код 813 Спорт”
Професия: Код 813100 „Помощник-треньор” по конен спорт
Специалност: Код 8131001 „Конен спорт”
Степен на професионална квалификация: трета
Вижте описание на професията »

Професионално направление: Код 813 Спорт”
Професия: „Инструктор” по конен спорт
Специалност: Код 813030„Конен спорт”
Вижте описание на професията »

ПРЕДЛАГАНИ КУРСОВЕ
НАШИ ПАРТНЬОРИ