ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИДОБИТА ЧРЕЗ НЕФОРМАЛНО ИЛИ САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ,
съгласно Наредба № 2 от 13.11.2014 г.
на Министерството на образованието,
в сила от 01.01.2015 г.

Какво е „валидиране“ ?
Валидирането е процес на оценяване, признаване и официално документиране на съответствието между придобитите чрез неформално и самостоятелно учене знания, умения и компетентности и държавните образователни изисквания ( ДОИ ) за професията

Кой има право да валидира ?
Всеки, който е навършил 16 години, без значение дали учи, работи или е безработен.

Колко струва ?
Цената се определя в зависимост от това дали се налага допълнителна подготовка на кандидата по теория и практика по съответната професия или част от професия или представените от него документи са достатъчни за явяване на изпит по теория и практика.

Продължителност на процедурата по валидиране:
Продължителността на валидирането зависи от това:
• Какво ще валидирате – само един резултат от учене, част от професия, специалност и пр.
• Колко убедителни са представените от Вас доказателства.
• До колко Вие ще спазвате стъпките и сроковете, които ще бъдат определени във Вашия индивидуален план за валидиране.

Стъпки за валидиране:
1. Първоначално консултиране
Посетете регионален център на „Иком Интелект“ или направете запитване на e-mail: ecom_sf@ abv.bg
Ще получите информация за основните етапи на валидирането, за тяхното съдържание, както и ще Ви бъде оказана помощ да идентифицирате професията, която имате реална възможност да валидирате, съгласно лицензията на „Иком Интелект“
2. Документи и доказателства, свързани със заявената от Вас професия – Трудова книжка, длъжностна характеристика, атестация от Ваш работодател, препоръки, сертификати, артефакти и други, изработени от Вас изделия и др.
Ако сте доказали чрез представените от Вас документи в пълна степен съответствие с изискванията на ДОИ, комисията Ви допуска до явяване на изпити. Ако представените документи не са достатъчни за допускане до изпити, комисията Ви предлага индивидуален план за допълнително обучение по теория и практика.
3. Финализиране – изпити
Форматът на изпитите зависи от това дали валидирате професионална квалификация по професия или по част от професия:
• Когато валидирате професионална квалификация по част о професията , е се явите на изпит по теория и изпит по практика по задания, определени от ЦПО или Колежа
• Когато валидирате професионална квалификация по професия, ще се явите на изпитите по Националната изпитна програма за професията, която можете да откриете на сайта на МОН
4. Сертифициране
Притежателят на сертификат за валидиране на професионална квалификация по част от професията има същите права и възможности, както притежателя на удостоверение за професионално обучение – образец 3-37.
Притежателят на сертификата за валидиране на професионална квалификация по професия има същите права и възможности, както притежателя на свидетелство за професионална квалификация- образец 3-54 .

Ползи от валидирането
• Дава Ви възможност за по-бърз и по-гъвкав път за получаване на документ за придобита квалификация в сравнение с традиционното обучение.
• Позволява уменията, които сте натрупали в живота, да придобият пазарна стойност.

Валидирайте вашите знания и умения!
НАШИЯТ ДЕВИЗ Е „ЗНАЕЩ, МОЖЕЩ, БОГАТ“