ФИРМЕН МЕНИДЖЪР

Професионално направление:
Код 345 „Администрация и управление”
Професия:
Код 345020 „Фирмен мениджър”
Специалност:
Код 3450212 „Предприемачество и мениджмънт”
Степен на професионална квалификация: четвърта

Програмата е насочена към хора, желаещи да придобият практически ориентирана професионална квалификация в областта на икономиката и предприемачеството. Формата на обучение насърчава съчетаването на придобиването на нови знания и умения с всекидневните ангажименти – битови и професионални.

Фирменият мениджър трябва да знае и да може:
• Познава основните принципи в пазарната икономика
• Използва активно основните инструменти за управление
• Владее съвременни информационни технологии
• Познава и прилага действащото законодателство
• Осъществява задълбочени анализи и разкривате нови пазарни ниши на фирмата
• Извършва контрол, като добре администрира цялостната дейност на фирмата
• Управлява паричните потоци и разработва проекти за тяхното целево финансиране
• Владее бизнес комуникацията и активно участва в публични изяви
• Ползва английски език
• Спазва нормите за професионална етика, естетика и морал на съвременния мениджър

По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите преподаватели.
Колежът работи  с висококвалифицирани специалисти от практиката и преподаватели във ВУЗ.) Така се създава една непрекъсната дискусия в сферата на малкия и среден бизнес в България, раждат се нови идеи, обсъждат се възможните пътища за реализацията им.

Изисквания към кандидата за обучение:
• Завършено средно образование
Формата на обучение (задочна, индивидуална или дистанционна) се определя след интервю с кандидата.
Продължителност на обучението – по учебен план на професията, до две години.

Дипломиране:
Професионалното обучение при пълен курс на обучение завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация -теория на професията (писмен) и практика на професията (защита на бизнес план), съгласно ДОИ и Национални изпитни програми.
Датата на държавния изпит се определя със Заповед от МОН.Присъствието на дипломантите е задължително, независимо от формата на обучение.
Успешно завършено професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация – ІV степен на професионална квалификация с европейска валидност
Обучението в специалността е част от Бакалавърска програма, в която първите две години се обучавате в Колеж „Иком Интелект”, а при желание от Ваша страна продължавате за степен „Бакалавър” във ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна, НБУ гр. София, МТМ – гр. София (ВУ по мениджмънт, търговия и маркетинг).
Документите, които издава колежа – Удостоверение и Свидетелство, са с европейска валидност, което дава възможност на дипломираните по желание да получат документ по EUROPASS.

Тази професия Ви позволява:
• Да създадете и ръководите своя собствена фирма
•Да бъдете ръководител на отдели и направления в малки и средни предприятия
• Да работите като специалисти в големи компании;
Обучението по програмата „Предприемачество и мениджмънт” се извършва  съгласно Заповед на МОН от  2010 г.

2 години Колеж + 2 години ВУЗ = 2 ДИПЛОМИ
Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна!

Курсове за част от професия „Фирмен мениджър“
Курс „Офис – мениджър“
Курс „Фирмена култура и етика“
Курс „Маркетинг“
Курс „Реклама“
Курс „Информационни компютърни технологии“ – работа с компютър“

Валидиране на професията – по заявление