НОВО! ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПО КОНЕН СПОРТ

Срок за подаване на документи:
До 30 септември 2022 г.
Място на провеждане:
гр.София, конна база „Хан Аспарух“
Подаване на документи:
ЧПК „ Иком Интелект“,
ул. „ Христо Белчев“ №21, офис 108
Г-жа Софка Младенова

МЕТОДИКА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
Валидирането е процес на оценяване, признаване и официално документира-не на съответствие между придобити чрез неформално и самостоятелно учене, знание , умение и компетентности.
Кой всъщност може да валидира знанията си за Инструктор по конен спорт
Завършили различни курсове и придобили знания и умения за Инструктор по конен спорт с издадени Сертификати от учебни звена.

Организация на валидирането
Валидирането включва процедури по :
• Установяване на придобитите знания, умения и компетентности.
• Признаване на степен на професионална квалификация по част от професията.
Вие ще бъдете уведомени за време и място на провеждане на изпита.
Ще получите в учебни помагала и конспект по темите, включени в учебната програма.
При желание от Ваша страна за допълнителна информация по конспекта може да Ви бъде определена индивидуална консултация.
Комисията по валидиране има за цел да разгледа и обсъди изпратените от Вас документи ( Удостоверения и Сертификати ) и в писмен вид да потвърди допускането Ви до изпит.

Признаване и сертифициране
След успешно приключване на процеса , Вие ще получите документ – Удостоверение за професионално обучение „Инструктор по конен спорт“
Учебната такса се определя в зависимост от това дали се налага да получите допълнителна подготовка по теория и практика или представените от Вас документи са достатъчни за явяване на изпит. В цената е включена документацията и обработката и, изготвянето на индивидуален план, проверка на изпитни тестове, провеждането на консултации, организация и провеждане на изпитите по теория и практика, оценка на знанията от комисията и издаването на документ за професионална квалификация.

Необходими документи за участие в процедура по валидиране на знания и умения:
1. Заявление за валидиране на знания
2. Копие на Диплома за средно образование
3. Медицинско удостоверение
4. 4 бр. снимки

За повече информация относно процедурата за валидиране и консултации, свързани с Вашите знания, умения, компетентности и документи, които притежавате се свържете с нас

ЧПК „Иком Интелект“
гр.София,
ул. „ Христо Белчев“ № 21, ет.1, офис 104
тел. 0878 909 939 – г-жа Софка Младенова.