ОФИС-МЕНИДЖЪР

Професионално направление: Код 346 „Секретарски и административни офис дейности”
Професия: Код 346010 „Офис-мениджър”
Специалност: Код 3460101 „Бизнес администрация”
Степен на професионална квалификация: трета

Искате да сте един от ръководните служители във фирмата, да администрирате и контролирате дейността на екипа, с който работите …

Офис-мениджърът трябва да знае и да може:
• Познава основните принципи в пазарната икономика;
• Използва активно основните инструменти за работа в екип;
• Владее съвременни информационни технологии, свързани с организацията в офиса;
• Координира, възлага и проверява работата на помощния персонал, нает за изпълнение на следните дейности : деловодство, работа с телефонни централи, въвеждане на данни , предпечатна подготовка и други общи административни дейности
• Съставя работни графици и процедури и координира дейности с други работни звена и отдели
• Разрешава работни проблеми, подготвя и представя отчет за извършената дейност
• Обучава и инструктира служители по въпроси, свързани с техни служебни задължения, процедури по безопасност и фирмена политика, или организира обучения
• Оценява работата на служителите и прави съответните препоръки съгласно разпоредбите
• Подпомага набирането, събеседването и подбора на персонала

По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите преподаватели.

Позиции и отговорности:
Професия „Офис-мениджър” позволява да работите в екип в малките и големи фирми.Да администрирате сектори на държавни учреждения (Министерства), както и частни такива (Камари, Асоциации,Фондации).

Изисквания към кандидата за обучение:  
• Завършено средно образование.
• За работещи в областта на администрацията , предлагаме валидиране на придобитите знания и умения, съгласно ЗПОО и НАРЕДБА №2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания , умения и компетентности.

Формата на обучение -задочна, индивидуална или дистанционна, се определя след интервю с кандидата.
Продължителност на обучението – по учебен план на професията, до една година.

Дипломиране:
Професионалното обучение при пълен курс на обучение завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация -теория на професията ( писмен ) и практика на професията (решаване на практическа задача), съгласно ДОИ и Национални изпитни програми.
Датата на държавния изпит се определя със Заповед от МОН.Присъствието на дипломантите е задължително, независимо от формата на обучение.
Успешно завършено професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация – ІІІ степен на професионална квалификация с европейска валидност.

Завършилите колежа могат да продължават обучението си още една година за придобиване на ІV кв.степен в професия “Фирмен мениджър“. След което да продължите във ВУЗ в образователно-квалификацонна степен „Бакалавър“ – професионална квалификация – „Стопанско управление“ и „Бизнес администрация“ в НБУ, ВСУ и МТМ.