ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Професионално направление:
Код 344 „Счетоводство и данъчно облагане”
Професия:
Код 344030 „Оперативен счетоводител”
Специалност:
Код 3440301 „Оперативно счетоводство”
Степен на професионална квалификация: трета

Професията „Оперативен счетоводител“ е била и ще бъде винаги търсена, добре възнаградена и уважавана от всеки мениджър, който осъществява стопанска дейност.

Оперативният счетоводител трябва да знае и да може:
• Прилага икономически знания и трудовоправни норми , съставя първични счетоводни документи;
• Класифицира и сортира, подрежда и архивира отчетната информация на фирмата;
• Съставя отчетно-платежни ведомости за трудови възнаграждения на персонала, като представя справки и отчети за тях;
• Владее съвременните информационни технологии , свързани с писмени комуникации, работа с компютър, офис техника;
• Получава и предава документи в обслужващите банки на фирмата, извършва анализ на синтетичните и аналитичните сметки по тях;
• Ежемесечно приключва разчетите по ЗДДС;
• Участва в комисии при провеждане на вътрешен контрол;
• Разработва счетоводното приключване – месечно, тримесечно, годишно, съгласно правилата на приложимата счетоводна политика;
• Носи отговорност за съставените от него счетоводни документи, счетоводни записвания;
• Спазва нормативно определените срокове за приключване и представяне на документи и отчети в различните институции.

По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите преподаватели.

Позиции и отговорности:
„Оперативният счетоводител” е подчинен на главния счетоводител и при изпълнение на задълженията взаимодейства с други оперативни счетоводители и материално отговорни лица във фирмата.

Изисквания към кандидата за обучение:
• Завършено средно образование.
• За работещи в областта на счетоводството, предлагаме валидиране на придобитите знания и умения, съгласно ЗПОО и НАРЕДБА №2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания , умения и компетентности.

Формата на обучение -задочна, индивидуална или дистанционна, се определя след интервю с кандидата.
Продължителност на обучението – по учебен план на професията, до една година.

Дипломиране:
Професионалното обучение при пълен курс на обучение завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация -теория на професията (писмен)  и практика на професията ( решаване на практическа задача ), съгласно ДОИ и Национални изпитни програми.
Датата на държавния изпит се определя със Заповед от МОН. Присъствието на дипломантите е задължително, независимо от формата на обучение.

Успешно завършено професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация – ІІІ степен на професионална квалификация с европейска валидност.

Завършилите колежа продължават обучението си за висше образование в образователно-квалификацонна степен „Бакалавър“ – професионална квалификация – „Икономист“; „Бизнес администрация“; „Счетоводство и контрол“; „Финанси“ в НБУ, МТМ и ВУЗФ.