ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ

Професионално направление: Код 812 „Пътувания, туризъм и свободното време”

Woman working in home office

Професия: Код 812010 „Организатор на туристическа агентска дейност”
Специалност: Код 8120301 „Организация на туризма и свободното време”
Степен на професионална квалификация: трета

Вие искате да работите в туристическия бизнес като туроператор или да създадете своя собствена туроператорска агенция…
Професията „Организатор на туристическа агентска дейност“ е разработена на модулен принцип и подготвя кадри, които да създават и ръководят фирми, свързани с туроператорска дейност.

Организаторът на туристическа агентска дейност трябва да знае и да може:
• Познава и прилага основните принципи в пазарната икономика в туризма;
• Използва активно основните инструменти за мениджмънт в туризма;
• Познава и прилага действащото законодателство и Закона по туризма в България и Европа ;
• Притежава нужния обем от знания по маркетинг, реклама и управление на човешките ресурси в туризма;
• Владее и прилага съвременните информационни системи при различни технологически процеси в агенцията
• Владее добре английски или друг чужд език ;
• Познава основните задължения на екскурзовода при различни туристически маршрути;
• Познава основните изисквания на транспортните и застрахователни услуги при различните туристически маршрути (за страната и чужбина)
• Познава общите законови разпоредби за безопасност на туристи и тяхното медицинско обслужване
• Спазва нормите за професионална етика, естетика и морал на съвремения туроператор;

По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите преподаватели за разработване на туристически маршрути и други практически задания.

Позиции и отговорности: 
Професията „Организатор на туристическа агентска дейност” позволява да работите в сферата на туристическия бизнес – частен и държавен като туроператор. Да създавате и ръководите собствена туроператорска агенция.

Изисквания към кандидата за обучение: 
• Завършено средно образование.
• За работещи в областта на туризма, предлагаме валидиране на придобитите знания и умения, съгласно ЗПОО и НАРЕДБА №2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания , умения и компетентности.
Формата на обучение -задочна, индивидуална или дистанционна, се определя след интервю с кандидата.
Продължителност на обучението – по учебен план на професията, до една година.

Дипломиране:
Професионалното обучение при пълен курс на обучение завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация -теория на професията ( писмен ) и практика на професията (защита на Бизнес план или курсова задача), съгласно ДОИ и Национални изпитни програми.
Датата на държавния изпит се определя със Заповед от МОН. Присъствието на дипломантите е задължително, независимо от формата на обучение.
Успешно завършено професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация – ІІІ степен на професионална квалификация с европейска валидност.

Завършилите могат да продължават обучението си за придобиване на ІV степен на професионална квалификация „Фирмен мениджър“ в колежа и да продължат в образователно-квалификацонна степен „Бакалавър“ в НБУ, ВСУ, МТМ и други .