Проектант на компютърни мрежи

Професионално направление: Код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“
Професия: Код 523100 „Проектант на компютърни мрежи“
Специалност: Код 5231001 „Компютърни мрежи“
Степен на професионална квалификация: четвърта

Обучението по специалност „Компютърни мрежи” е с държавна акредитация на Министерството на образованието и науката. При желание от ваша страна можете да продължите за степен бакалавър във ВУЗ.
Специалността е насочена към хора, завършили средното си образование, които желаят да придобият практически ориентирана професионална квалификация в областта на компютърните техники и технологии.
Закона за валидиране на знанията позволява да се обучавате в срок до една година, ако сте работили или учили в близка специалност.

Обща квалификационна цел на обучението:
Хардуер:
• Основи на електрониката. Електронна техника. Цифрова електроника;
• Токозахранващи устройства;
• Основи на телекомуникациите;
• Структурни кабелни системи;
• Оптични комуникации; мобилни комуникации
• Компютърна техника;
• Локални и Глобални Компютърни мрежи;
• Операционни системи Dos, Windows, Linux;
• Проектиране на LAN;
• Диагностика на компютърна техника;
Софтуер:
• Информационни технологии: текстообработка, електронни таблици, бази данни, презентации, CorelDrow, PhotoShop,3D MAX;
• Алгоритми и програмиране;
• Езици за програмиране;
• Програмиране за WEB дизайн
Икономика:
• Икономика и мениджмънт в информационните технологии;
• Маркетинг и WEB реклама;
Езикова квалификация:
• Базова подготовка по бизнес английски
• Специализирана езикова лексика. Специализиран английски език Basic English for Computing за обучение в Сиско Академия.
Компетенции:
• изграждате и администрирате компютърна мрежа;
• поддържате и актуализирате системния и потребителски софтуер;
• осъществявате мониторинг на хардуера и своевременен ъпгрейд;
• ползвате с лекота компютърния английски език;
• ще знаете основните принципи на организация и управление на фирмите от сферата на информационните технологии и тяхната връзка с другите области на бизнеса;ще владеете и ще можете професионално да използвате съвременните информационни технологии;
• ще можете да програмирате и създавате интерактивен WEB дизайн
• осъществявате задълбочени анализи и да разкривате нови пазарни ниши на фирмата
• ще знаете и спазвате нормите за професионална етика, естетика и морал на съвременния компютърен специалист.
По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите преподаватели. (Колежът работи с висококвалифицирани специалисти от практиката и преподаватели във ВУЗ.) Така се създава една непрекъсната дискусия в сферата на малкия и среден бизнес в България, раждат се идеи и се обсъждат възможните пътища за реализацията им.
След успешно положен държавен изпит получавате Свидетелствоза проектант на компютърни мрежи – IV квалификационна степен.
Бакалавърската програма за професия „Проектант на компютърни мрежи” е акредитирана за продължаващо обучение в най-престижните Частни висши учебни заведения в България и чужбина.

КОЛЕЖ = 2 години ВУЗ = 2 години 2 ДИПЛОМИ
Европейският съюз и всички държави, с които България има подписани спогодби, признават издадените от „Иком Интелект” документи за професионална квалификация.

Съгласно договор за сътрудничество с Бургаски свободен университет – направления „Информатика и компютърни науки“ и „Комуникационна компютърна техника“ – продължителност на обучението две години – бакалавър
Съгласно договор за сътрудничество с Варненски свободен университет (ВСУ „Черноризец Храбър”) дипломираните колежани на „Иком интелект“ могат да продължат обучението си в специалност „Информатика” в две специализации:
• Приложни информационни технологии
• Компютърни мрежи и системи
Съгласно договор за сътрудничество с Нов български университет дипломираните колежани на „Иком интелект“ могат да продължат обучението си в Департамент „Информатика” в две бакалавърски програми:
• Информатика
• Информационни технологии
„Иком интелект“ има сключен договор за допълнителна специализация със Cisco Networking Academy.

Професионална реализация:
Завършилите специалността „Компютърни мрежи” ще могат да проектират, създават, поддържат и администрират компютърни мрежи, с конфигурация, подходяща за съответната ситуация. Могат да се реализират успешно както у нас, така и в чужбина, като системни аналитици, проектанти, системни интегратори, администратори на мрежи и системи, специалисти по компютърна поддръжка.
Според последните статистически проучвания компютърните специалисти са на четвърто място между десетте най-търсени професии в света.

Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна!!!!!

Курсове за част от професията – „Проектант на компютърни мрежи“
Курс „Мрежова и компютърна сигурност“

Валидиране на професията – по заявление