Треньор по конен спорт

Професионално направление: Код 813 Спорт”
Професия:
Код 813030 „Треньор” по конен спорт
Специалност:
Код 8130301 „Конен спорт”
Степен на професионална квалификация:
четвърта

Учебната програма за професията е разработена в три професионални направления.
Обща професионална подготовка
треньорът по конен спорт трябва да знае и да може:.
•  Познава и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд на работното място, да оказва своевременно първа помощ при злополука;
• Осигурява безопасност на практикуващите конен спорт в свободно време или по време на тренировъчни занимания и състезания;
• Спазва изискванията за работа в група и екип. Организира трудовия процес в конна база;
• Прилага правните изискавания за търговска дейност и нормативните уредби в конния спорт – ТЗ, ЗФВС, БФКС;
• Познава организационната структура на спортната индустрия;
• Владее основните похвати на мениджмънта в конния спорт;
• Използва съвременни маркетингови и рекламни техника при организацията и управлението на конния спорт;
• Владее съвремени компютърни програми за разработване тренировъчни планове, разписания и спортни календари;

Отраслова професионална подготовка
треньорът по конен спорт трябва да знае и да може
• Познава историята на физическата култура и развитието на конния спорт в България;
• Ползва английски език ;
• Познава и прилага основните изисквания по спортна медицина и хигиена;

• Основни знания по философия, психология и социология в спорта;
• Прилага придобитите знания по биомеханика и анализ на спортната техника;

Специфична професионална подготовка
треньорът по конен спорт трябва да знае и да може

• Познава задълбочено анатомията и физиологията на коня, като осъществява контрол за отглеждане, хранене и работа с коне ;
• Принципите на отбор и подбор в коневъдството;
• Познава и прилага теорията и методиката на спортната тренировка в конния спорт;
• Познава психологическите особености на тренировъчната дейност и прилага умения си за компетентност, стил и авторитет;
• Използва и кординира основните помощи за управление на коня, както и основните принципи в ездата;
• Владее основните методики за обучение на лица, свързани с конния спорт
( спортни клубове, конни бази ) и спазва спортната етика ;
• Планира и контролира спортната тренировка, като насърчава спазване на правилата за спортменство и честна игра „Феърплей” ;
• Познава техниките за осъществяване на тренировка по различните спортни дейности, подходящи за съответните възрастови групи;
• Организира спортни състезания, като ползва предприемачески подходи и решения .
Изисквания към кандидата за обучение:
• Завършено средно образование
• Работа с коне в спортни клубове и в конни бази
Формата на обучение ( групова или индивидуална ) се определя след интервю с кандидата.
Продължителност на обучението – по учебен план на професията , до две години

Завършилите успешно курса на обучение за „Треньор по конен спорт” полагат държавен изпит по теория и практика на специалността получават Свидетелство за професионална квалификация – ІV квалификационна степен, с европейска валидност.

Професионална реализация
Професията „Треньор по конен спорт” дава право да заемате длъжности, свързани с треньорска работа в различни спортни клубове, да провеждате или контролирате обучение на състезатели в различни възрастови групи.

Учебната програма е утвърдена от МОН и съгласувана с Наредба за професионална правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри по конен спорт в Република България на Българска Федерация по Конен Спорт ( глава ІІ, чл.5 и глава ІІІ, чл.10 )

За работещите като инструктори и помощник-треньори по конен спорт,
предлагаме валидиране на придобитите знания и умения, и продължаващо обучение със съкратен срок за придобиване на Свидетелство за професионална квалификация – ІV кв.степен по професия „Треньор по конен спорт”