Треньор по конен спорт

Професионално направление: Код 813 Спорт”
Професионално направление: Код 813 Спорт”
Професия: „Треньор”
Специалност: Код 813030 „Конен спорт”

Организацията на обучение е на модулен принцип –
4 модула – 2 в гр. Божурище и Конна база „Крум Лекарски“ и 2 в гр.София, Конна база „Хан Аспарух“ .
1. Първи модул –обща теория на професията;
2. Втори модул – отраслова професионална подготовка (теория и практика);
3. Трети модул – специфична професионална подготовка (теория и практика);
4. Практика на професията) ;
Държавен изпит.
Прием:
В обучението за треньор се допускат завършилите курс „Инструктор по конен спорт“
Необходими документи при записване:
1. Копие на диплом за завършено средно образование;
2. Медицинско удостоверение (от личен лекар);
3. 4 бр. снимки (за диплома);
4. Заявление – по образец, попълва се на място;
5. Учебната такса са внася по банков път или при откриването на курса.

Допълнителна информация
След успешно полагане на изпит по теория и практика на специалността, колежаните получават държавен документ с европейска валидност Свидетелство 3-54 за професионална квалификация, съгласно Заповед № РД 14-16/ 21.03.2014 на МОН.
График на курса се съгласува с обучаемите за дните на лекционни занятия след всеки модул. Учебни помагала и допълнителна информация относно Вашата професионална подготовка за треньор ще бъде дадена допълнително след събеседване.

Курсове за част от професията – „Треньор по конен спорт“
Курс „Инструктор по конен спорт“
Професионално направление: Код 813 Спорт”
Професия: „Инструктор” по конен спорт
Специалност: Код 813030„Конен спорт”
Начало на курса:
При сформиране на група
Място на провеждане:
1. гр. Божурище, ул. „Г. Раковски“ № 24 А (в двора на СУ „Летец Христо Топракчиев“)
и:
2.  гр.София, ЧПК „ Иком Интелект“,
ул. „ Христо Белчев“ №21, офис 104

Организацията на обучение е на модулен принцип –
І. Базово обучение,
ІІ. Специализирано обучение и
ІІІ. Учебна практика.
Прием:
1. Копие на диплом за завършено средно образование;
2. Заявление – по образец, попълва се на място;
3. Медицинско удостоверение ( от личен лекар );
4. 3 броя снимки (за документи).
Учебната такса се внася по банков път или при откриването на курса
График на курса, учебни помагала и допълнителна информация относно Вашата професионална подготовка за инструктор ще бъде дадена допълнително след събеседване.
След успешно полагане на изпит по теория и практика на специалността, курсистите получават документ Удостоверение 3-37 за професионална квалификация и придобиване на правоспособност за инструктор по конен спорт, съобразно изискванията на Наредба №2/2017 г. на ММС.

Валидиране на професията – по заявление
Място на провеждане:
гр. София, конна база „Хан Аспарух“
Подаване на документи:
ЧПК „ Иком Интелект“,
ул. „ Христо Белчев“ №21, офис 104
Г-жа Софка Младенова

МЕТОДИКА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
Валидирането е процес на оценяване, признаване и официално документира-не на съответствие между придобити чрез неформално и самостоятелно учене, знание , умение и компетентности.
Кой всъщност може да валидира знанията си за Инструктор по конен спорт
Завършили различни курсове и придобили знания и умения за Инструктор по конен спорт с издадени Сертификати от учебни звена.
Организация на валидирането
Валидирането включва процедури по :
• Установяване на придобитите знания, умения и компетентности.
• Признаване на степен на професионална квалификация по част от професията.
Вие ще бъдете уведомени за време и място на провеждане на изпита.
Ще получите в учебни помагала и конспект по темите, включени в учебната програма.
При желание от Ваша страна за допълнителна информация по конспекта може да Ви бъде определена индивидуална консултация.
Комисията по валидиране има за цел да разгледа и обсъди изпратените от Вас документи ( Удостоверения и Сертификати ) и в писмен вид да потвърди допускането Ви до изпит.
Признаване и сертифициране
След успешно приключване на процеса , Вие ще получите документ – Удостоверение за професионално обучение „Инструктор по конен спорт“
Учебната такса се определя в зависимост от това дали се налага да получите допълнителна подготовка по теория и практика или представените от Вас документи са достатъчни за явяване на изпит. В цената е включена документацията и обработката и, изготвянето на индивидуален план, проверка на изпитни тестове, провеждането на консултации, организация и провеждане на изпитите по теория и практика, оценка на знанията от комисията и издаването на документ за професионална квалификация.

Необходими документи за участие в процедура по валидиране на знания и умения:
1. Заявление за валидиране на знания
2. Копие на Диплома за средно образование
3. Медицинско удостоверение
4. 4 бр. снимки

За повече информация относно процедурата за валидиране и консултации, свързани с Вашите знания, умения, компетентности и документи, които притежавате се свържете с нас
За повече информация:
Учебен отдел 0888256354,
Проф. д-р Г.Бързев: 0888564386 и Веселина Соколова – Далакова: 0887596062

Директор Софка Младенова: 0878909939