Професионално направление: Код 813 Спорт”
Професия: „Треньор” по конен спорт
Специалност: Код 813030 „Конен спорт”

Начало на курса:
28.07.2020 г. от 13.30 часа
Място на провеждане:
гр. Божурище, ул. „Г.Раковски „ № 24 А / в двора на СУ „Летец Христо Топракчиев“
гр. София , ул. „ Христо Белчев №21 Колеж „Иком Интелект“
Ръководител на курса: проф.д-р Г. Бързев

Организацията на обучение е на модулен принцип –
4 модула – 2 в гр. Божурище и 2 в гр.София .

Прием:
В курса се допускат завършилите курс „Инструктор по конен спорт“
Необходими документи при записване:
1. Копие на диплом за завършено средно образование;
2. Медицинско удостоверение (от личен лекар);
3. 4 бр. снимки (за диплома);
4. Заявление – по образец, попълва се на място;
5. Учебната такса са внася по банков път или при откриването на курса.

Допълнителна информация
След успешно полагане на изпит по теория и практика на специалността, колежаните получават държавен документ с европейска валидност Свидетелство 3-54 за професионална квалификация, съгласно Заповед № РД 14-16/ 21.03.2014 на МОН.
График на курса се съгласува с обучаемите за дните на лекционни занятия след всеки модул. Учебни помагала и допълнителна информация относно Вашата професионална квалификация ще бъде дадена от г-жа Софка Младенова – Директор на ЧПК „ Иком Интелект“.

За повече информация:
Учебен отдел 0878 909 939 и
Проф. д-р Г.Бързев (ръководител на курса)

Професионално направление: Код 813 Спорт”
Професия: „Инструктор” по конен спорт
Специалност: Код 813030„Конен спорт”

Начало на курса:
04.08.2020 г. от 13.30 часа
Място на провеждане:
1. гр. Божурище, ул. „Г.Раковски“ № 24 А (в двора на СУ „Летец Христо Топракчиев“)
и:
2.  гр.София, ЧПК „ Иком Интелект“,
ул. „ Христо Белчев“ №21, офис 108
Ръководител на курса: проф. Бързев
Цена на курса: 600.00 лв

Организацията на обучение е на модулен принцип
І. Базово обучение,
ІІ. Специализирано обучение и
ІІІ. Учебна практика.
Прием:
1. Копие на диплом за завършено средно образование;
2. Заявление – по образец, попълва се на място;
3. Медицинско удостоверение ( от личен лекар );
4. 3 броя снимки (за документи).

Учебната такса са внася по банков път или при откриването на курса

График на курса, учебни помагала и допълнителна информация относно Вашата професионална квалификация ще бъде дадена от г-жа Софка Младенова – Директор на ЧПК „ Иком Интелект“
След успешно полагане на изпит по теория и практика на специалността, курсистите получават документ Удостоверение 3-37 за професионална квалификация и придобиване на правоспособност за инструктор по конен спорт, съобразно изискванията на Наредба №2/2017 г. на ММС.

За повече информация: Учебен отдел 0878 909 939